Alapszabály

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

ALAPSZABÁLYA

a HARMÓNIUM Független Kommunikációs Egyesületnek

 

I. Általános rendelkezések:

Az egyesület neve: Harmónium Független Kommunikációs Egyesület

Rövidített neve: Harmónium Egyesület

Angol neve: Harmonium Independent Communications Society
Az egyesület székhelye: 1082 Budapest, Leonardo da Vinci u. 1. II/14. 


II. Az egyesület célja és tevékenységei:

II.1. Az egyesület alapvető célja a tudatosság népszerűsítése, legyen szó pénzügyi döntésről, identitásról, közlekedésről, vagy vásárlásról. Cél az ifjúság környezettudatosságának erősítése,  egészségmegőrzése és az összefüggések megértésére sarkallás. Kiemelten fontos a határon túli magyarság, ezen belül is a szórványmagyarság értékeinek feltárása, disszeminációja, magyar-magyar kapcsolatok építése, a magyar identitás erősítése, a kétnyelvűség előnyeinek tudatosítása. Civil szolgáltatóként célunk a tagok és a célcsoport számára tanácsadás (pl.: menedzsment, ifjúság- és környezetvédelmi és drogprevenciós), képzés, szükséges szolgáltatások nyújtása, kapcsolattartás segítése, érdekképviselet ellátása, ezen belül jogi-, PR- és marketing tanácsadás, rendezvényszervezés, valamint sajtómegjelenés biztosítása. Kiemelt figyelemmel ezen szervezetek tudományos és kulturális tevékenységéhez kapcsolódó szakmai háttér biztosítására, valamint a tagok ilyen irányú vállalásainak és munkájának aktív segítésére. Az egyesület tevékenységének és közreműködésének célcsoportjai: gyermek és fiatalkorúak, oktatásban résztvevők, aktív felnőttek, szociálisan hátrányos helyzetű rétegek és nemzeti, etnikai kisebbségek, határon túli magyarok.

II.2. Az egyesület az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben foglaltaknak megfelelően az alábbi cél szerinti, közhasznú tevékenységeket folytatja:

 

Tevékenység

Kőzfeladat

Jogszabály megjelőlése

Tudományos tevékenység, kutatás

Együttműkődés a középtávú tudomány-, technológia- és innováció-politikai stratégia kialakításában.

2004. évi CXXXIV. tv. a kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról 5. § (3)

Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés - Környezeti nevelési programok kidolgozása, lebonyolítása tanórai és tanórán kívüli köznevelési tevékenységbe való integrálása

Általános iskolai, gimnáziumi, szakközépiskolai, szakiskolai nevelés-oktatás, felnőttoktatás, fejlesztő nevelés-oktatás; a tanórákon kívüli egyéni vagy csoportos, pedagógiai tartalmú foglalkozás, amely a tanulók fejlődését szolgálja.

2011. évi CXC. tőrvény a nemzeti köznevelésről 74. §. (1)

Felnőttképzés - civil szervezeti, kommunikációs, pályázati és önkéntes-képzések szervezése, lebonyolítása

Meghatározott természetes személyek iskolarendszeren kívüli képzésére irányuló tevékenység.

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 74. §. (1)

Kulturális tevékenység

Közősségi kulturális hagyományok, értékek ápolásának, művelődésre szerveződő közösségek tevékenységének, illetve a lakosság életmódja javítását szolgáló kulturális célok megvalósításának támogatása; művészeti intézmények, lakossági művészeti kezdeményezések, önszerveződések támogatása.

1991. évi XX. tv. a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről 121. § a)-b).

A kulturális örökség védelme, a határokon túli magyar vonatkozású kulturális örökség védelme.

2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi

önkormányzatairól 13. § (1) 7.

 

2001. évi LXIV. tv. a kulturális örökség védelméről 5 § (1)-(2).

Az épített környezet alakítása és védelme

1997. évi LXXVIII. tv. az épített környezet alakításáról és védelméről 57/A § (1)-(2)

Természet- és környezetvédelem

A természetvédelmi kultúra fejlesztése, a természet védelmével kapcsolatos ismeretek oktatása

1996. évi LIII. tv. a természet védelméről 64.

§ (1)

A környezeti ismeretek terjesztése és fejlesztése, a környezetet veszélyeztető tevékenységek, a veszélyhelyzet megelőzését és elhárítását érintő alapvető kérdések, az egészséget befolyásoló környezeti hatások, továbbá a környezet védelmével kapcsolatos állampolgári jogok és kötelezettségek ismertetése.

1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól 55. § (1).

Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése

Esélyegyenlőség és társadalmi felzárkózás előmozdítása

2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról 14 § (1) f.

Emberi és állampolgári jogok védelme

Jogvédelmi feladatok: gyermekek jogai, a jövő nemzedékek érdekei, nemzetiségek jogai, leginkább veszélyeztetett társadalmi csoportok jogai.

2011. évi CXI. tv. az alapvető jogok biztosáról 1. § (2) a)-d).

Nemzeti kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos oktatási, kulturális, kommunikációs, közösségfejlesztő tevékenység, anyaországbeli és határon túli magyarok közötti kapcsolatok kialakítása, erősítése

A határon túli magyarok szülőföldön való megmaradásának és gyarapodásának, továbbá a kulturális és nyelvi azonosságtudat megőrzésének támogatása, a kulturális autonómia megerősítésére önszerveződés szervezésének/működtetésének támogatása; nemzetiségi közősséghez kötődő kulturális javak megőrzése.

2001. évi LXII. törvény a szomszédos államokban élő magyarokról 2 § (1).

 

2011. évi CLXXIX. tv. a nemzetiségek jogairól 115. § f)-i).

Más civil közhasznú szervezetek számára biztosított szolgáltatások

A lakosság önszerveződő közösségeinek támogatása, együttműködés e közösségekkel, a helyi közügyekben való széles körű állampolgári részvétel biztosítása.

2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi

önkormányzatairól 6. § a)


II.3. Az egyesület:

Ø  nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból.

Ø  vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez;

Ø  gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja;

Ø  közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatása nem nyújt;

Ø  a szervezeti működés teljes nyilvánosságát biztosítja.

 
III. Az egyesület tagjai

III.1. Az egyesület tagja lehet bárki, aki az alapszabályt elfogadja és üzleti, egzisztenciális vagy politikai elkötelezettség nem gátolja az egyesület céljainak megvalósításában, elveinek képviseletében.

III.2. A tag felvételéről a Vezetőség a jelentkezéstől számított két héten belül dönt. A belépéshez belépési nyilatkozat és a Vezetőség jóváhagyása szükséges.

III.3. Tiszteletbeli tagságra javasolható bármely szakmai területről olyan személy, aki kiemelkedően szolgálta az egyesület közhasznú tevékenységei körébe tartozó bármely célt. A tiszteletbeli tagságot a Közgyűlés fogadja el. A tiszteletbeli tagnak a Közgyűlésen javaslattételi, véleményezési joga van, azonban szavazati joggal nem rendelkezik. A tagdíj befizetése részéről önkéntes alapon történik, arra nem köteles.

III.4. Az egyesület tagja jogosult:

- arra, hogy az egyesület szerveibe válasszon és választható legyen,

- az egyesület céljai és tevékenységi körébe tartozó kérdések megvitatását kezdeményezni, a döntésekben szavazati joggal részt venni,

- az egyesület szolgáltatásait igénybe venni.

III.5. Az egyesület tagja köteles:

 - az Alapszabály rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek tartani,

- a Kőzgyűlés által meghatározott tagdíjat befizetni.

III.6. A tagság megszűnik a tag kilépésével, a tag halálával vagy kizárásával. A tag a kilépést, indoklási kötelezettség nélkül, írásban bejelenti a Vezetőség elnökének, aki törli őt a tagok sorából. A tagdíj megfizetésének egy éven túli, felszólítás ellenére történő elmaradását a Vezetőség kilépésnek minősíti és a Vezetőség elnöke írásban erről a tényről értesíti a tagot. Amennyiben a tag ezt kővetően 15 napon belül a tagdíjat megfizeti, tagsága fennmarad, ennek hiányában a Vezetőség elnöke a kilépettnek tekintett tagot törli a tagok sorából. A tagdíj javasolt évi ősszege minimum 1000 Ft.

III.7. Ha valamelyik tag az egyesület tevékenységét veszélyezteti, az alapszabállyal ellentétes magatartást tanúsít, az egyesületből kizárható. A kizárásról első fokon a Vezetőség dőnt, egyszerű többséggel hozott határozattal. Az érintett tagot a Vezetőség elnöke írásban értesíti az első fokú döntésről. Amennyiben az érintett tag az elsőfokú döntést illetően jogorvoslattal él, a Vezetőség köteles 15 napon belül összehívni a rendkívüli Közgyűlést, mely jogosult és köteles dönteni a tag jogorvoslati kérelméről. A döntést egyszerű többséggel, nyílt szavazással hozza meg a Közgyűlés. A határozatot írásban is közölni kell az érintett taggal. A tag a kizárásról hozott határozatot a bíróság elött, annak bizonyításával, hogy az törvénysértő volt, 30 napon belül keresettel megtámadhatja.

IV. Az egyesület szervei, szervezeti felépítése és műkődési rendje:

IV.1. Közgyűlés

IV.1.1. Az egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés.

IV.1.2. Az egyesület tagjai évente legalább egyszer Közgyűlést tartanak. Összehívásáról a Vezetőség gondoskodik. A Közgyűlés ülései nyilvánosak. A Vezetőség a Közgyűlésre szóló meghívót, a napirendi pontok megjelölésével, 15 napos időközzel küldi meg a tagoknak. A jogi személy tagot a Közgyűlésen a vonatkozó jogszabályok szerinti képviselő, vagy külőn, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással más képviseli. Rendkívüli Közgyűlést kell összehívni, ha

-          a Vezetőség úgy dönt,

-          a bíróság elrendeli.

-          ha a tagok legalább egytizede az ok és a cél megjelölésével kéri azt.


IV.1.3. A Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazati joggal rendelkező tagok több mint fele megjelent. A Közgyűlés határozatait nyíltan, egyszerű szótöbbséggel hozza. A Közgyűlés a vezető tisztségviselőket, így a Vezetőség és a felügyelő bizottság tagjait is nyílt szavazással választja meg. Határozatképtelenség esetén a Közgyűlést egy hónapon belül újra össze kell hívni. A megismételt ülés a jelenlévők számától függetlenül határozatképes, feltéve, hogy erről a tagokat a meghívóban tájékoztatták.

IV.1.4. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörrel

Ø  megállapítja és minősített többséggel módosítja az alapszabályt,

Ø  minősített többséggel, nyílt szavazással elfogadja az éves beszámolót, zárómérleget és a közhasznúsági mellékletet, legkésőbb minden év május 30-ig,

Ø  értékeli az egyesület éves tevékenységét,

Ø  5 évi időtartamra megválasztja az egyesület háromfős Vezetőségét és a háromfős Felügyelő Bizottságot, ezen belül külön a képviseleti joggal rendelkező Vezetőségi elnököt, valamint dönt tiszteletdíjukról,

Ø  megállapítja a tagdíj összegét és meghatározza felhasználásának elveit,

Ø  dönt más társadalmi szervezetekkel való egyesülés, szétválás, illetve az átalakulás, megszűnés kimondásáról,

Ø  elfogadja a tiszteletbeli tagságra való jelőlést,

Ø  eljár a kizárásról hozott első fokú döntés elleni jogorvoslat kérdésében.


IV.2. A Vezetőség és a Felügyelő Bizottság

IV.2.1. A Vezetőség és a Felügyelő Bizottság tagjai, mint vezető tisztségviselők, az alábbi összeférhetetlenségi szabályokra kötelesek tekintettel lenni:


Ø  a Közgyűlés és a Vezetőség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója, vagy élettársa a határozat alapján:

a)      kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy

b)      bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. 

Ø  nem lehet a Felügyelő Bizottság elnőke vagy tagja az a személy, aki

a)      a Vezetőség elnőke vagy tagja,

b)      a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,

c)      a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást -, illetve

d)     az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.

Ø  A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig ,

a)   amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,

b)    amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,

c)  amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,

d)    amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte.

Ø  A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

IV.2.2. A Vezetőség három tagból áll, akiket a Közgyűlés választ öt évre. Feladata a Közgyűlés határozatainak végrehajtása, az éves szakmai munka összehangolása, a szakmai rendezvények megszervezése, az egyesület külső kapcsolatainak ápolása, a Közgyűlés összehívása. A Vezetőség legalább évente egyszer tart ülést, de bármely Vezetőségi tag kezdeményezheti az ülés összehívását. Az ülésre szóló írásbeli meghívót 15 nappal korábban kell megküldeni, a napirendi pontok s a határozatképtelenség esetén tartandó megismételt ülés időpontjának megjelölésével. A Vezetőségi ülésre szóló meghívót az elnök küldi meg. A Vezetőség ülései nyilvánosak, kivéve, ha az azon hozandó döntéssel érintett személyiségvédelmi jogára hivatkozással kéri a zárt ülés elrendelését. A Vezetőség határozatképes, ha azon minden tag jelen van, döntéseit egyszerű többséggel, nyílt szavazással hozza, ügyrendjét egyebekben maga határozza meg. A Vezetőség döntéseiről készült nyilvántartás a közgyűlési döntések nyilvántartásával egyező módon nyilvános. A Vezetőség személyeket érintő döntéseit azokkal írásban közli. Ezen túl a döntések és határozatok az Egyesület honlapján is hozzáférhetők és nyilvánosak.

IV.2.3. A háromtagú Felügyelő Bizottság feladata az egyesület törvényes működésének és gazdálkodásának ellenőrzése, valamint új tagok felvételével kapcsolatos döntés hozatala. Tagjait a Közgyűlés választja 5 évre. A Bizottság határozatképes, ha minden tag jelen van, döntéseit egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. A Bizottság ülésére írásos meghívót az elnök 15 napos időközzel küld, de indokolt esetben bármely tag kezdeményezheti ülés összehívását. Feladatkörében eljárva a Bizottság a Vezetőség tagjaitól jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá az egyesület könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. A Bizottság tagja a Vezetőség ülésén tanácskozási joggal részt vehet. A Bizottság köteles az intézkedésre jogosult Vezetőséget vagy a Közgyűlést tájékoztatni, és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé, illetve a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel. Az intézkedésre jogosult vezető szervet a Bizottság indítványára - annak megtételétől számított harminc napon belül - össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a vezető szerv összehívására a Bizottság is jogosult. Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő szerv köteles haladéktalanul értesíteni a tőrvényességi felügyeletet ellátó szervet.

IV.2.4. A Vezetőség és a Felügyelő Bizottság maga állapítja meg ügyrendjét, az alapszabály rendelkezésein belül.

IV.3. Határozatok és nyilvánosság:

IV.3.1. A Közgyűlésről, illetve a vezetőségi és felügyelő bizottsági ülésekről jegyzőkönyv készül, amelyről a Vezetőség nyilvántartást vezet. A nyilvántartás rögzíti az ülések időpontját, helyét, hatályát, a határozatokat (meghatározott sorszámokkal ellátva), s azok elfogadásában a támogatók és ellenzők számarányát, személyét.

IV.3.2. Az elnök gondoskodik a szervezet döntéseinek érintettekkel való közléséről írásban, igazolható módon.

IV.3.3. Az egyesület működésével kapcsolatban keletkezett iratokba bárki betekinthet a szervezet székhelyén, előre egyeztetett időpontban.

IV.3.4. Az egyesület műkődéséről, szolgáltatásai igénybevételének módjáról honlapján tájékoztatja a nyilvánosságot. Az egyesület céljaival egyetértő és tevékenységében közreműkődni kívánó, tagsági jogokkal nem rendelkező természetes és jogi személyek a Vezetőséghez intézett írásos kérelemben jelenthetik be igényüket, ezt követően számukra az egyesület tevékenységében való közreműkődést és az együttműködés lehetőségét a szervezés során a Vezetőség biztosítja.

IV.3.5. A Közgyűlés és a Vezetőség döntései 15 napon belül, az éves beszámoló és a közhasznúsági melléklet pedig a tárgyévet követő év május 30-ig az egyesület honlapján (www.harmonium.hu) nyilvános közzétételre kerül.

V. Az egyesület gazdálkodása

V.1. Az egyesület vagyonával való rendelkezés a Vezetőség hatásköre. A vagyon a befizetett tagdíjakból, a közhasznú jogálláshoz kapcsolódóan elnyert támogatásokból, adományokból és a gazdálkodása eredményéből áll. A cél szerinti tevékenységből, illetve a vállalkozási tevékenységből származó bevételeket és ráfordításokat elkülönítetten kell nyilvántartani. Az egyesület befektetési tevékenységet nem végez. Az egyesület gazdasági-vállalkozási tevékenységet kizárólag közhasznú tevékenysége céljából, azt nem veszélyeztetve, csak másodlagosan végez.

V.2. Az egyesület a gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, hanem visszaforgatja jelen alapszabályban írt közhasznú tevékenységek ellátására. Az államháztartás alrendszereitől a normatív támogatás kivételével csak írásbeli szerződés alapján részesülhet támogatásban. A szerződésben meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját. Az igénybe vehető támogatási lehetőségeket, azok mértékét és feltételeit a sajtó útján nyilvánosságra kell hozni. Az egyesület által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetők.

V.3. A gazdálkodás során a Vezetőség 500.000 Ft feletti összeghatárt meghaladó kiadásairól, kötelezettségvállalásairól szóló határozatait egyhangú nyílt döntéssel hozza. Az éves mérleget és a közhasznúsági mellékletet a Vezetőség készíti el és terjeszti a Közgyűlés elé.

V.4. A Vezetőség, a Felügyelő Bizottság a Közgyűlésen számol be éves munkájáról.

V.5. A szervezetben végzett munka a tagok részéről önkéntes, ezért díjazás nem jár. A tisztségviselők díjazásáról a Közgyűlés jogosult dönteni.

VI. Az egyesület képviselete

Az egyesületet a hatóságok, bíróság előtt vagy harmadik személyekkel szemben a Vezetőség elnöke vagy az általa meghatalmazott személy képviseli. Az elnök általános terjedelmű és önállóan gyakorolható képviseleti joggal rendelkezik, a bankszámla felett önállóan rendelkezik, az utalványozási joga önálló.

VII. Az egyesület megszűnése

VII.1. Az egyesület megszűnik, ha

a)      az egyesület egy másik egyesülettel egyesül (ősszeolvad, beolvad),

b)      a legfőbb szerve a feloszlásáról határoz,

c)      a bíróság feloszlatja,

d)      a törvényességi ellenőrzési eljárás eredményeképpen a bíróság megszűnteti vagy megállapítja megszűnését,

e)      a fizetésképtelensége miatt indult eljárásban a bíróság megszünteti, és az egyesületet a nyilvántartásból törlik.

VII.2. Az egyesület megszűnésekor annak vagyonát a Közgyűlés döntése alapján más közhasznú szervezetre kell átruházni. Nem szállhat a vagyon sem állami szervre, sem magánszemély tulajdonába. Az egyesület által alapított szervezetek, jogi személyiséggel bíró társaságok esetében az egyesület megszűnése esetén az alapítói jogok gyakorlására jogutódot kell megállapítani.


Ezen módosított Alapszabályt a Közgyűlésen jelenlevő tagok fogadták el Budapesten, 2014. március 24-én.

 

 

 

ZÁRADÉK

 

Alulírott Gutjahr Zsuzsanna, mint a Harmónium Független Kommunikációs Egyesület törvényes képviselője igazolom, hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okirat módosítások alapján hatályos tartalmának.